Styret i LillestrømBanken

Bankens styre består av 7 personer. 6 valgt av generalforsamlingen og en representant for de ansatte. Adm. banksjef har møterett.

Emisjon i LillestrømBanken

Norne Securities AS er tilrettelegger av en emisjon på NOK 105 millioner i LillestrømBanken. Banken utsteder 1 000 000 egenkapitalbevis til kurs 105 kr. Emisjonen er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken, institusjonelle investorer og andre lokale investorer.