Sak 1 - Åpning av møtet

 • a - Opptegnelse av frammøte.
 • b - Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
 • c - Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

  Forslag til vedtak:
Godkjenning av innkalling og dagsorden ble godkjent».
"XX ble valgt som møteleder". "XX ble valgt som protokollfører". "XX og XX ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder."

 

Sak 2 - Årsregnskap 2017

 • a - Årsberetning
 • b - Årsregnskapet
  • a- Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger.
  • b- Årsoppgjørsdisposisjoner
   Styrets forslag til Generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2017.
   Kr. 63.354.923 er som følger:
   • Avsettes til utbytte kr. 631.933.
   • Avsettes til gaver kr. 6.000.000.
   • Overføres til sparebankens fond kr. 56.722.990.
 •  c - Revisors uavhengige beretning - legges frem av revisor Erik Andersen fra PwC.
 • d - Vedta revisors godtgjøring for revisjon i 2017 (se note 11).

Forslag til vedtak

"Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering".
"Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2017 som forelagt".
"Generalforsamlingen vedtok følgende avsetninger basert på bankens årsoverskudd for 2017;

 • Utbytte kr. 631.933. Utbytte utbetales 27. mars 2018, til egenkapitalbeviseiere pr. 15. mars 2018, slik de fremgår i VPS ved utløpet av 19. mars 2018.
 • Gaver kr. 6.000.000.
 • Overføring til sparebankens fond kr. 56.722.990".

"Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering".

"Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2017".

 

Sak 3 - Instrukser

 • a - Etablering  av lnstruks for egenkapitalbeviseiernes valg i LillestrømBanken.
 • b - Etablering av lnstruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg i LillestrnmBanken.
 • c - Revidering av lnstruks for valgkomiteen  for generalforsamlingen i LillestrnmBanken.
  Sist gang  generalforsamlingen vedtok  instruksen  var 17. april  2013.  Endringene  skyldes  i
  hovedsak tilpasninger  til  ny Finansforetakslov og nye vedtekter.

Forslag til vedtak

  "Generalforsamlingen vedtok Instruks for egenkapitalbeviseiernes valg i LillestrømBanken".
"Generalforsamlingen vedtok Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg i LillestrømBanken".
"Generalforsamlingen vedtok revidert Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken".

Vedlegg

Sak 2

Sak 3