Siri Berggreen

Sterk vekst i banken

Vi har hatt sterk vekst hittil i 2020, og ansetter flere rådgivere

Artikler om egenkapitalbevis

Kjøpe egenkapitalbevis?

Alle henvendelser om kjøp og salg av egenkapitalbevis sendes til egenkapitalbevis@norne.no eller ved å kontakte Norne Securities på tlf 55 55 91 64. 

For å kjøpe eller selge egenkapitalbevis gjennom Norne må man ha en avtale om aksjehandel.
Dette oppretter du i nettbank. 
Hvis du ikke har kundeforhold i banken kan du opprette aksjehandelsavtale på www.norne.no.

Utbyttepolitikk

LillestrømBanken har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir konkurransedyktig og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal skape verdier for egenkapitalbeviseierne ved konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene.
 
Årsoverskuddet etter skatt vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i samsvar med deres relative andel av bankens egenkapital (eierbrøken). Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet fordeles mellom utbytte og utjevningsfond. LillestrømBanken har som målsetning at 50‐100 prosent utbetales som utbytte.
 
Ved fastsettelse av utbytte vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling, forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser, stabilitet i utbytte samt bankens behov for kjernekapital.
 
Dersom det i et enkelt år ikke er resultatmessig dekning for et konkurransedyktig utbytte, vil det likevel søkes utbetalt et konkurransedyktig utbytte ved overføring av nødvendige midler fra utjevningsfondet.
 
Bankens utbyttepolitikk vil være grunnlaget for de vedtak som styret foreslår at generalforsamlingen vedtar.

Vedtatt av styret 31.01.2018.

Tom Lund sitt fotavtrykk på Lillestrøms Walk of Fame

Obligasjonslån i LillestrømBanken

LillestrømBanken har følgende obligasjonslån.

Pilar 3

Kapitalkravsforskriften forplikter banken med hensyn til å offentliggjøre informasjon. Forskriften er primært rettet mot beslutningstakere som benytter seg av finansiell informasjon om LillestrømBanken. Det er krav om at denne informasjonen skal offentliggjøres på nett. LillestrømBankens Pilar 3 rapport lages med henblikk både på å tilfredsstille Kapitalkravsforskriftens informasjonskrav, men også på å gi best mulig informasjon om bankens risiko- og kapitalstyring.